Folkkimono

English / Polski

Folkkimono is a collection of kimono inspired with folk clothes of different areas of Poland and created by a group of Polish enthusiasts under leadership of Anna Bielak. Thanks to connection of fascination by far Japan and love to native culture of designers there will be created not only kimonos but also obi, kanzashi and many other accessories – all sets, each of which will refer to one of Polish regional garment.

Folkkimono to kolekcja kimon inspirowanych strojami ludowymi z różnych regionów Polski, tworzona przez zespół polskich pasjonatek pod kierownictwem Anny Bielak. Dzięki połączeniu fascynacji odległą Japonią oraz miłości do ojczystej kultury projektantek powstać mają nie tylko same kimona, ale i pasy obi, kanzashi oraz wiele innych dodatków – a więc całe kimonowe zestawy, z których każdy będzie nawiązywał do jednego z polskich regionalnych strojów.

Postcard with some Polish regional clothes / Pocztówka z niektórymi polskimi strojami ludowymi; dewereldiskleinenmooi

The originator of collection of kimono from Polish regional clothes is Anna Bielak, who many years ago has fallen in love with Wafrica project where kimono sets were created of textiles with traditional African designs. After all she came to a conclusion that Polish culture creates even more possibilities, because in Poland each area has it’s own garment which varies more or less from others (although sometimes a Krakow area garment is treated as the national one). Therefore she has desired to take a step further and create a collection in which each kimono (or a set of kimonos) will show a unique beauty, technique and the style of one Polish regional garment and as far but clear goal she decided to shoot for a show and exhibition of all of them in Poland and – with a bit of luck – in Japan.

Pomysłodawczynią polskiej kolekcji kimon opartej na strojach regionalnych jest Anna Bielak, którą wiele lat temu podczas studiów nad kimonami zauroczył projekt Wafrica („wa” + „Africa”, co można przetłumaczyć jako japońską Afrykę), gdzie kimonowe zestawy uszyto z tkanin reprezentujących tradycyjne afrykańskie wzornictwo. Doszła do wniosku, że polska kultura daje jeszcze większe możliwości, bo choć to strój krakowski jest często traktowany się jako tradycyjnie polski, to tak naprawdę każdy region kraju ma swój własny ubiór, różniący się mniej lub bardziej od pozostałych. Zapragnęła więc pójść o krok dalej i stworzyć kolekcję, w której każde kimono (lub ich zestaw) będzie oddawało unikalne piękno, techniki i stylistykę jednego polskiego stroju regionalnego, a za odległy, ale wyraźny cel postawiła sobie zaprezentowanie całości na pokazie i wystawie w Polsce oraz – jeśli szczęście dopisze – w Japonii.

Kimono z serii Wafrica od Serge Mouangue / Wafrica kimono by Serge Mouangue; www.wafrica.jp

Kimono z serii Wafrica od Serge Mouangue / Wafrica kimono by Serge Mouangue; wafrica

At that time everything seemed to be just a beautiful dream but in 2016 she made it to make a small shy step to fulfil it. She sewed obi with the design of Łowicz folk art paper cuttings and showed it as Polish reference in Tokyo, which has met very warm welcoming among Japanese and gave a motivation to take this idea seriously. At that time she has also met Kaoru Azemi, a coordinator of the team creating kimono for Poland as a part of Imagine Oneworld project (kimono for each of the countries taking part in Olympic Games in Tokyo in 2020), which was a start of a beautiful adventure and friendship but also moved the idea of folkkimono to further plan, not to interrupt with Japanese initiative of kimono for Poland.

Wtedy wszystko to wydawało się po prostu pięknym marzeniem. W 2016 roku udało się jej jednak zrobić pierwszy nieśmiały krok ku jego realizacji, uszyć pas obi z tkaniny we wzór łowickich wycinanek i zaprezentować go jako polski kimonowy akcent w Tokio, co spotkało się z bardzo serdecznym odbiorem wśród Japończyków i dało motywację do potraktowania pomysłu na poważnie. Wtedy też miała przyjemność poznać Kaoru Azemi, koordynatorkę zespołu tworzącego kimono reprezentujące Polskę w projekcie Imagine Oneworld (kimono dla każdego kraju biorącego udział w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 roku), co z kolei było początkiem wspaniałej przygody i przyjaźni, ale równocześnie odsunęło projekt kolekcji polskich kimon na dalszy plan, dając pierwszeństwo japońskiej inicjatywie kimona dla Polski.

W samodzielnie uszytym polskim obi z łowickimi motywami (Shibuya, Tokio, 2016) / In handmade Polish kimono with Lowicz design (Shibuya, Tokyo, 2016)

Co japoński kot może myśleć o polskim obi z łowickimi motywami? ; ) (Shibuya, Tokio, 2016) / What this Japanese cat may think Polish kimono with Lowicz design? ; ) (Shibuya, Tokyo, 2016)

In the meantime she made some preparations, collected ideas, neaten the informations and gather an enthusiastic team of people ready to engage, share the experiences, and to connect passion with the respect for cultures of both countries. Designers team expanded with Beata Kapanowska, Katarzyna Suchowiak, Kornelia Jer – who will specially design a collection of Polish kanzashi made with traditional Japanese tsumami zaiku technique – and Anna Szewczak, who has experience in sewing her own kimono. The poject received also own name: folkkiono and the works on first designs are already under way!

W międzyczasie udało się jednak poczynić wiele przygotowań, zebrać pomysły, poukładać informacje oraz zebrać entuzjastyczny zespół ludzi, gotowych do zaangażowania, podzielenia się swoim doświadczeniem, a także do połączenia własnej pasji z szacunkiem do kultur obu krajów. Do zespołu projektantek dołączyły Beata Kapanowska i Katarzyna Suchowiak oraz Kornelia Jer, która specjalnie stworzy kolekcję polskich kanzashi (wykonane tradycyjną japońską techniką tsumami zaiku ozdoby do włosów), a także Anna Szewczak, która ma już doświadczenie w szyciu kimon. Inicjatywa zyskała też własną nazwę: folkkimono, a prace nad pierwszymi projektami już trwają!

Preparations of the designs are however barely the beginning of this adventure, not the end. Conscious realization of the idea will require research on Polish clothes and will surely take a lot of time. The biggest challenge will certainly be the technical aspects, because the original elements of Polish clothes are not cheap and the realization of them will take a lo of effort, inquisitiveness and finances. However with a bit of luck soon you’ll be able to see not only designs, but also first prototypes of garments, in time to visit and exhibition of full kimono sets, and in the future maybe even… to have them presented in Japan?

Przygotowanie projektów to jednak nie koniec przygody, a jej początek. Świadoma realizacja pomysłu wymagać będzie zgłębienia tematyki polskich strojów i niewątpliwie pochłonie dużo czasu. Największym wyzwaniem będą na pewno kwestie techniczne, bo oryginalne elementy polskich strojów nie należą niestety do najtańszych i ich realizacja będzie wymagała dużo wysiłku, dociekliwości oraz nakładów finansowych. Przy odrobinie szczęścia już wkrótce będzie można jednak zobaczyć nie tylko projekty, ale i pierwsze prototypowe stroje, za jakiś czas odwiedzić wystawę pełnych zestawów, a w przyszłości może nawet… zaprezentować polskie kimona w Japonii?

Finally would like to invite you to meet folkkimono designers and of course to support the project!

Zapraszamy jeszcze gorąco do poznania projektantek folkkimono oraz oczywiście do wspierania projektu!

projektantki_folkkimono

Anna Bielak, Kornelia Jer, Beata Kapanowska, Katarzyna Suchowiak

Anna Bielak (Facebook: KimonoTEKA)
– the originator, coordinator of the project and main folkkimono designer
– pomysłodawczyni, koordynatorka projektu i główna projektantka folkkimono

Kornelia Jer (Facebook: Kanzashi Yume)
– designer and maker of folkkimono kanzashi hair ornaments
– projektantka i autorka ozdób do włosów kanzashi dla folkkimono

Beata Kapanowska (Facebook: Kimono Buddies)
– folkkimono designer
– projektantka folkkimono

Katarzyna Suchowiak (Facebook: ThreeMagpies Studio)
– folkkimono designer
– projektantka folkkimono