A collection of Polish kimono! / Kolekcja polskich kimon!

English / Polski

With the new year I would like to introduce a new project that appeared in ma kimono world – kimono in Polish design! The idea of Polish kimono collection came to me few years ago, inspired by Wafrica project („wa” + „Africa”). I liked a lot the idea of kimono sets made of textile representing African design and thought that Polish culture gives even more possibilities. Although Krakow clothes are often treated as traditional costume of Poland, the true is that each region of Poland has it’s original garment, more or less similar to the others. The more I thought abou the idea of kimono inspired with Polish clothes, the more I was sure that for each dress I would like to design not only kimono itself but a full wearable set.

Na początek nowego roku chciałabym wam przedstawić nowy projekt, który zagościł w moim kimonowym świecie – kolekcję kimon inspirowanych tradycyjnymi strojami z różnych regionów Polski! Pomysł stworzenia polskiej kolekcji kimon zrodził się w mojej głowie wiele lat temu, zainspirowany przez projekt Wafrica („wa” + „Africa”, co można przetłumaczyć jako japońską Afrykę). Bardzo spodobała mi się idea kimonowych zestawów wykonanych z tkanin reprezentujących tradycyjne afrykańskie wzornictwo. Pomyślałam, że polska kultura daje jeszcze większe możliwości, bo choć to strój krakowski jest często traktowany się jako tradycyjnie polski, tak naprawdę każdy region naszego kraju ma przecież swój własny ubiór, różniący się mniej lub bardziej od pozostałych. Im więcej myślałam o pomyśle kimona inspirowanego polskimi strojami, tym mocniej utwierdzałam się w przekonaniu, że najbardziej chciałabym dla każdego regionalnego stroju, którym się zajmę, zaprojektować nie tylko samo kimono, ale właśnie pełen ubieralny zestaw.

Kimono z serii Wafrica od Serge Mouangue / Wafrica kimono by Serge Mouangue; www.wafrica.jp

Wafrica kimono by Serge Mouangue / Kimono z serii Wafrica od Serge Mouangue; wafrica

Last year after long preparations I was finally able to go to finance and accomplish two trips to Japan – first three weeks in Kyoto, than one week in Tokyo, both concentrated only on kimono, kimono loving people and kimono events. Thanks to that I was able not only to meet many wonderful friends, know the traditional kimono world better but also to peek at newest trends, see many modern stylisations, speak with designers and see real kimono fashion shows. What’s more, as I was planning to join first international Kimono de Jack meeting during the second trip and wanted to have something Polish, for the first time I had sewn obi by myself and I used a fabric with design of folk art paper cutting of Lowicz region. All those experiences, observations, inspirations and possibilities that I didn’t know before, seemed to me a perfect starting point to implement all that in practice and finally really start designing Polish collection of kimono sets.

W 2016 roku po długich przygotowaniach udało mi się sfinansować i zrealizować dwa wyjazdy do Japonii, najpierw na trzy tygodnie do Kioto, potem na tydzień do Tokio, oba skupione wyłącznie na kimonach oraz związanych z kimonami ludziach i wydarzeniach. Dzięki temu mogłam nie tylko poznać wspaniałych przyjaciół, lepiej poznać tradycyjne oblicze świata kimon, ale i podejrzeć najnowsze trendy, przyjrzeć się wielu współczesnym stylizacjom, porozmawiać z projektantami oraz obejrzeć prawdziwe pokazy kimonowej mody. Co więcej, przygotowując się do drugiego wyjazdu, w czasie którego miałam wziąć udział w pierwszym międzynarodowym spotkaniu Kimono de Jack, zależało mi, żeby mieć na sobie polski akcent i po raz pierwszy własnoręcznie uszyłam pas obi, wykorzystując tkaninę we wzór łowickich wycinanek.  Wszystkie te doświadczenia, obserwacje, inspiracje i niezwykłe możliwości, o których wcześniej nie zdawałam sobie nawet sprawy, wydały mi się idealnym punktem wyjścia, by zastosować w praktyce to, czego udało mi się nauczyć i zaprojektować polską kolekcję kimonowych zestawów.

W samodzielnie uszytym polskim obi z łowickimi motywami (Shibuya, Tokio, 2016) / In handmade Polish kimono with Lowicz design (Shibuya, Tokyo, 2016)

What this Japanese cat may think Polish kimono with Lowicz design? (Shibuya, Tokyo, 2016) / Co japoński kot może myśleć o polskim obi z łowickimi motywami? (Shibuya, Tokio, 2016)

I realize that designing it is only a beginning of an adventure and fulfilling this idea will require exploring Polish folk clothes matter and will undoubtely take a lot of time. Probably the most difficult will be technical issues, because original elements of Polish traditional dresses are quite expensive. The things that I have plenty of are surely enthusiasm and determination. The more I think about it the more fascinating such mix of Polish and Japanese tradition seems to me – my native culture and my biggest passion. I hope that my luck will stay with me and still let and meet so wonderful, helpful and full of passion people as until now. I’m sure that with them everything is possible.  I hope that in time I’ll be able to share with you not only first designs, but also photos of ready kimono, invite you to an exhibition of full sets or even… show Polish kimono in Japan?

Zdaję sobie sprawę, że przygotowanie projektów to dopiero początek przygody, a świadoma realizacja pomysłu wymagać będzie zgłębienia tematyki polskich strojów i niewątpliwie pochłonie dużo czasu. Najtrudniejsze będą z pewnością kwestie techniczne, bo oryginalne elementy polskich strojów nie należą niestety do najtańszych. To, czego mi na pewno nie zabraknie, to zapał i determinacja. Im więcej o tym myślę, tym bardziej fascynujące wydaje mi się takie połączenie polskiej i japońskiej tradycji – ojczystej kultury i największej pasji. Mam nadzieję, że szczęście także będzie mi nadal sprzyjać i stawiać na mojej drodze równie wspaniałych, chętnych do pomocy i pełnych pasji ludzi, co do tej pory. Jeśli tak będzie, jestem pewna, że się uda. Mam nadzieję, że za jakiś czas będę mogła podzielić się z wami nie tylko pierwszymi projektami, ale i zdjęciami gotowych kimon, zaprosić na wystawę pełnych zestawów, a może nawet… zaprezentować polskie kimona w Japonii?

All these seems now like a wonderful dream but I’ve already have many ideas and heard positive comments of all the project, which makes me really happy. If you only would like to help in any way, let me know! Maybe you know someone who makes folk clothes? Maybe you sew, broider, knit, or maybe you have other ideas how you could join this initiative? Please keep your fingers crossed too! I’m sure all support will be helpful! ^___^

Wszystko to na razie może wydawać się mglistym snem, jednak już teraz mam mnóstwo pomysłów i spotkałam się z pozytywnym odbiorem całego projektu, co bardzo mnie cieszy. Jeśli tylko chcielibyście pomóc w jakiś sposób, dajcie znać! Być może znacie kogoś, ktoś kto szyje polskie stroje regionalne? Może sami szyjecie, haftujecie, szydełkujecie, a może macie inny pomysł na przyłączenie się do inicjatywy? Liczę też na Wasze kciuki – trzymajcie je mocno! Jestem przekonana, że każde wsparcie będzie pomocne! ^___^

Papirowa lalka w kimonie, kura i kogut - wszystko zrobione z serwetki z polskimi motywami / Kimono paper doll, chicken and rooster, all made of tissue with Polish design

Kimono paper doll, chicken and rooster, all made of tissue with Polish design / Papierowa lalka w kimonie, kura i kogut – wszystko zrobione z serwetki z polskimi motywami