MonoKimono challenge / Wyzwanie MonoKimono

English / Polski

CHALLENGE for the whole year!

I have fallen in love with monochromatic coordinations when I was preparing one colour sets for me and my friends for one of Kimono de Jack Krakow meetings (spring 2017). On that day every participant was a different color of the rainbow. I enjoyed myself preparing the green kimono coordination but had a feeling that I would like to try other colors on me too.

WYZWANIE na cały rok!

W monochromatycznych stylizacjach zakochałam się, kiedy przygotowywałam jednokolorowe zestawy dla siebie i znajomych na jedno ze spotkań Kimono de Jack Kraków (wiosna 2017). Tamtego dnia każdy uczestnik był innym kolorem tęczy. Przygotowywanie zielonego zestawu przyniosło mi dużo radości, ale nie opuszczało mnie uczucie, że chciałabym też spróbować innych kolorów na sobie.

Zielony kolor tęczy - wiosna 2017 / Green color of rainbow - spring 2017

Green color of rainbow – spring 2017 / Zielony kolor tęczy – wiosna 2017

This is how the idea of #monokimono came to my mind – a challenge to create each month one kimono coordination, which would be as monochromatic as possible.

What colors are ok? It doesn’t matter! My first three months were navy blue, green and orange but I think that the more people do it together, the more fun it is, so I don’t want to make any limitation to any specific color. I’ll be also happy if you join it even for one month if you can! But! Maybe it can be also a nice pretext to develop the collection…? 😀

And what if you don’t have something in the specific color? Don’t worry. Just pick up something that won’t brake the monochromatic feeling or use your imagination! Colourful scarf or a piece of lace as a haneri collar? Go for it! And have fun!

I tak do głowy przyszedł mi pomysł na #monokimono – wyzwanie, które ma polegać na przygotowaniu raz w miesiącu zestawu, który by był tak monochromatyczny, jak to możliwe.

Jakie kolory są ok? Nie ma to znaczenia! Moje trzy pierwsze miesiące były granatowe, zielone i pomarańczowe, ale myślę, że im nas będzie więcej, tym więcej frajdy, więc nie chciałam planować żadnych ograniczeń co do kolorów. Ucieszy mnie też, jeśli dołączycie choćby na jeden miesiąc, jeśli tylko macie taką możliwość! Ale! Może okaże się to też fajnym pretekstem do rozwoju kolekcji…? 😀

A co jeśli nie macie czegoś w danym kolorze? Nie martwcie się. Po prostu wybierzcie coś, co będzie w miarę neutralne dla monochromatycznego odczucia albo użyjcie wyobraźnie! Kolorowa apaszka albo kawałek koronki jako kołnierz haneri? Śmiało! I bawcie się dobrze!

Pierwsze #monokimono - styczeń 2018 / First monokimono - January 2018

First #monokimono – January 2018 / Pierwsze #monokimono – styczeń 2018

I’m lucky to have few friends who also joined and with two of them (Beata Kapanowska and Katarzyna Suchowiak) we even made some photo sessions together and had great time!

Wśród uczestników znalazło się też kilkoro moich znajomych, a z dwójką z nich (Beata Kapanowska i Kasia Suchowiak) udało nam się nawet zorganizować wspólne sesje zdjęciowe, co było olbrzymią frajdą!

Kasia robi niesamowita zdjęcia! / Katarzyna makes amazing photos!

Polish monokimono team! / Polski team monokimono!

For me a very special monokimono was also the one from March, which my Kimono de Jack Kraków friends used as a pretext for organizing a congratulatory surprise party when I came back from Kyoto after an exam for a kimono teacher. Everybody looked beautiful, and for me it was an amazing load of positive emotions, but about this I hope to write a separate post…

Dla mnie bardzo wyjątkowym monokimono okazało się też marcowe, które moje przyjaciółki z Kimono de Jack Kraków wykorzystały jako pretekst do zorganizowania gratulacyjnego przyjęcia niespodzianki po moim powrocie z Kioto po egzaminie na kimonowego nauczyciela. Wszyscy wyglądali pięknie, a dla mnie to był niesamowity ładunek pozytywnych emocji, ale o tym akurat mam nadzieję napisać jeszcze osobny post…

Cóż to był za dzień! / What a day it was!

What a day it was! / Cóż to był za dzień!

I was very happy to see that many kimono lovers around the world liked the idea and joined the challenge. It’s amazing feeling, when you make something small and it becomes an inspiration to something much bigger and a source of possitive energy. It’s also great to see when people from different places make something together joined by love for kimono and have good time with it. Thank you to all of you!!! I’m very happy that we do it together.

Some coordinations from around the world you can see bellow. Big thank you to everybody for joining and permission for publication. Aren’t they amazing?!

Bardzo ucieszyło mnie, kiedy okazało się, że pomysł spodobał się wielu miłośnikom kimono z różnych części świata i podjęli wyzwanie. To wspaniałe uczucie, kiedy uda się zrobić coś, co stanie się początkiem czegoś dużo większego i źródłem pozytywnej energii. Cudownie jest też móc widzieć, jak ludzie z różnych miejsc robią coś wspólnie połączeni miłością do kimon i dobrze się przy tym bawią. Dziękuję wszystkim! Bardzo się cieszę, że robimy to razem!!!

Niektóre spośród zestawów z różnych zakątków świata możecie zobaczyć poniżej. Wielkie podziękowania dla wszystkich za udział i zgodę na publikację zdjęć. Czyż nie są niesamowite?!

monokimono_1

Kim Oakley Case (Aeolipile Cosplay), Vered Brandman (Elfing Unlimited), Youandi Heinen (Chayatsuji Kimono)

monokimono_2

Beata Kapanowska, Tofu Chan (Tofus Tohuwabohu), Katarzyna Suchowiak (ThreeMagpies Studio)

monokimono_3

Jena Lee Noguchi , Justyna Dajczak (Kureha no kimono yume), Lena Hoogen (KimoNeko)

So… let’s play with colors, share it with hashtag #monokimono and just enjoy kimono! <3 And if you need any help or advice, don’t hesitate to write to me!

A więc… bawmy się kolorami, dzielmy się nimi z hashtagiem #monokimono i po prostu cieszmy się kimonami! <3 A jeśli byście potrzebowali pomocy albo jakiejś rady, piszcie do mnie śmiało!